இந்த கேள்வித்தாள் ஒரு மாணவனின் கேள்வித்தாள்-இதில் குறிக்கப்பட்டுள்ள விடைகளுக்கு கல்விக்குரல் பொறுப்பல்ல....
Developed by Viswa P