வ.எண்  மாணவி பெயர் வழிகாட்டிய ஆசிரியர்கள் பெயர்  பாடம் 
1ஆர்  .இரம்யா 10ஆம் வகுப்பு   எல்.வேல்முருகன்
M.A.,M.PHIL.,B.ED(ENGLISH LITERATURE) B.T ASST.  CELL:9843948400
ENGLISH PAPER I
2ஆர்  .இரம்யா 10ஆம் வகுப்பு எல்.வேல்முருகன்
M.A.,M.PHIL.,B.ED(ENGLISH LITERATURE) B.T ASST.  CELL:9843948400
ENGLISH PAPER II
3எம்.கீர்த்தனா 10ஆம் வகுப்பு  எம்.மாரியாப்பிள்ளை
M.A.,M.PHIL.,B.ED(HISTORY) B.T ASST
CELL:9787687969
SOCIAL SCIENCE
Developed by Viswa P